Liên kết hữu ích

Công cụ tài chính

Xem thêm

Tuyên bố rủi ro

Tất cả các nội dung trên website này được đăng bởi XM TEAM Research. Thông tin trong các bài viết không cấu thành cơ sở của bất kỳ hợp đồng hay cam kết nào và người đọc không được coi là khách hàng của XM TEAM Research khi tham khảo các bài viết này.

Thông tin trong các bài viết được lấy từ thông tin công khai mà XM TEAM Research cho là đáng tin cậy, bản thân XM TEAM Research sẽ không đưa ra bất kỳ nội dung quan điểm nào, cũng như không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. XM TEAM Research không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của những thông tin đó. Các quan điểm, đánh giá, dự báo trong các bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả báo cáo. Các quan điểm, đánh giá, dự báo đó có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, cũng có thể do việc sử dụng các giả định và tiêu chuẩn khác nhau hoặc việc áp dụng khác nhau các phương pháp phân tích khác nhau dẫn đến cách diễn giải và đọc hiểu khác nhau.

Tất cả hoặc một phần nội dung của các báo cáo này không phải là lời khuyên đầu tư. Các ý kiến và đề xuất trong báo cáo không tính đến tình hình cụ thể của người nhận báo cáo về tình trạng tài chính, mục đích đầu tư, sở thích rủi ro, v.v..,và các yếu tố khác để đưa ra quyết định một cách độc lập và tự chịu rủi ro đầu tư.

Dữ liệu trên website này thuộc quyền sở hữu của XM TEAM Research. Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của XM TEAM Research, không tổ chức và/hoặc cá nhân nào có thể chuyển tiếp, sao chép, xuất bản hoặc trích dẫn toàn bộ hoặc một phần nội dung dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không được đọc nội dung này từ bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của XM TEAM Research.

Copyright ©XM TEAM Research.